FATCA

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA („Ustawa FATCA”), na polskie instytucje finansowe nałożony został obowiązek identyfikacji amerykańskiej rezydencji podatkowej Klientów banku.

 

Zgodnie z art. 19 Ustawy FATCA, na potrzeby identyfikacji rachunków finansowych, otwartych między dniem 1 lipca 2014 r. a dniem 1 grudnia 2015 r., Bank Spółdzielczy w Piwnicznej – Zdroju. zobowiązany jest do pozyskania oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej USA osób, na których rzecz prowadzi rachunki. W przypadku nieprzekazania przez Klienta do 1 grudnia 2016 r. Oświadczenia o statusie FATCA, Bank Spółdzielczy w Piwnicznej – Zdroju będzie zobowiązany do zablokowania dostępu do środków zgromadzonych na jego rachunkach, w ciągu 3 dni roboczych po upływie w/w terminu, do czasu złożenia przez klienta Oświadczenia o statusie FATCA.

 

Bank Spółdzielczy w Piwnicznej – Zdroju przypomina, że obowiązek złożenia oświadczenia FATCA spoczywa na wszystkich klientach, którzy otworzyli rachunki finansowe w okresie 1 lipiec 2014 r.- 1 grudnia 2015 r., oraz którzy otrzymali od Banku korespondencje zawierającą formularz Oświadczenia. W związku z powyższym, Bank zwraca się do Klientów, którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku złożenia oświadczenia FATCA z prośbą jak najszybsze jego przekazanie:

 

osobiście do dowolnej placówki Banku Spółdzielczego w Piwnicznej – Zdroju;

drogą korespondencyjną listem poleconym na adres Banku Spółdzielczego w Piwnicznej – Zdroju podanego na głównej stronie internetowej Banku. Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Piwnicznej – Zdroju nie świadczy usług doradztwa podatkowego ani prawnego w ramach procesu klasyfikacji FATCA. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych prosimy o kontakt ze swoim radcą prawnym / doradcą podatkowym.

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu osobiście w dowolnej placówce Naszego Banku lub pod numerem 18 446 40 18.

Co to jest FATCA?

FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act – jest amerykańską regulacją prawną o zgodności z przepisami podatkowymi dla kont zagranicznych, uchwaloną 28.03.2010 r. przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych oraz IRS (amerykański Urząd Skarbowy).

Ten akt prawny zobowiązuje instytucje finansowe (z krajów, które podpisały ze Stanami Zjednoczonymi, umowy międzynarodowe FATCA, w tym Polska) takie jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, instytucje powiernicze prowadzące rachunki dla amerykańskich podatników do przekazywania (za pośrednictwem Ministerstwa Finansów) amerykańskim organom podatkowym informacji dotyczących tych rachunków.

Uwaga: obowiązek przekazywania przez Bank Spółdzielczy w Piwnicznej – Zdroju informacji o rachunkach dotyczy tylko rezydentów podatkowych Stanów Zjednoczonych!

Klienci, którzy nie zostaną zidentyfikowani jako osoby fizyczne / podmioty podlegające FATCA, bądź złożą zgodnie z prawdą negatywne oświadczenie FATCA, nie muszą obawiać się, że jakiekolwiek dane dotyczące ich konta bankowego zostaną przekazane amerykańskim organom podatkowym.

 

Jaki jest cel FATCA?

Podstawowymi celami FATCA są:

1) zapobieganie wykorzystywaniu przez amerykańskich podatników rachunków zagranicznych w celu uniknięcia opodatkowania zysków od inwestycji;
2) umożliwienie amerykańskiemu Urzędowi Podatkowemu pozyskiwania informacji o zagranicznych inwestycjach amerykańskich rezydentów podatkowych;
3) ograniczenie możliwości unikania opodatkowania przez amerykańskich rezydentów podatkowych i w rezultacie zwiększenie dochodów budżetu.

 

Czy i od kiedy FATCA obowiązuje w Polce?

Implementacja zapisów FATCA w Polsce rozpoczęła się od podpisania w dniu 7.10.2014 r. Umowy między Rządem RP a Rządem USA w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Umowy międzynarodowej FATCA).

Podstawy prawne do realizacji wynikających z Umowy międzynarodowej FATCA określa przyjęta
w dniu 9.10.2015 r. Ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem RP a Rządem USA w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2015 r. poz. 1712) (Ustawa o wykonywaniu umowy FATCA). Ustawa wchodzi w życie 1.12.2015 r.

 

Czy każdy Klient musi zostać poddany identyfikacji pod kątem FATCA?

Tak, każdy Klient musi zostać poddany identyfikacji pod kątem FATCA. Sposób identyfikacji różni się w zależności od tego w czyim posiadaniu jest rachunek (Klient indywidulany/ instytucjonalny) oraz okresu, w jakim została podpisana umowa rachunku. Bank będzie stosował Procedurę identyfikacji poszczególnych Klientów zgodnie z założeniami opisanymi w Umowie międzynarodowej FATCA oraz Ustawie o wykonywaniu umowy FATCA z dnia 9.10.2015 r.

 

Jakie obowiązki spoczywają na Kliencie w związku z FATCA?

W związku z wejściem w życie Ustawy FATCA, Bank zobowiązany jest do identyfikacji i weryfikacji Klienta pod kątem spełniania przez każdego Klienta przesłanek US indicia, nadania mu statusu osoby fizycznej lub podmiotu podlegającego FATCA oraz przekazania informacji o amerykańskim rachunku raportowanym właściwemu organowi.

Bank Spółdzielczy w Piwnicznej – Zdroju w celu realizacji obowiązków nałożonych na niego na podstawie Ustawy o wykonywaniu umowy FATCA oraz Umowy międzynarodowej FATCA jest zobowiązany do identyfikacji statusu Klienta.

W związku z powyższym Klient obowiązany jest do:
1) przedłożenia Bankowi w wyznaczonym terminie oświadczenia FATCA;
2) przedłożenia Bankowi dodatkowych wyjaśnień i dokumentów wyłącznie w uzasadnionych wypadkach (w celu kompletnej weryfikacji jego statusu w razie zaistnienia wątpliwości co do prawidłowości oświadczenia);
3) terminowego informowania Banku o każdorazowej zmianie okoliczności oraz danych deklarowanych w oświadczeniu FATCA.

 

Jaki dokument powinien wypełnić Klient w ramach FATCA?

Standardowo jedyny dokument, jaki musi wypełnić Klient Banku Spółdzielczym w Piwnicznej – Zdroju to oświadczenie FATCA. Doradca Klienta poprosi o wypełnienie poniższego oświadczenia w momencie podpisywania umowy o prowadzenie rachunków objętych FATCA.

 

Realizując obowiązki wynikające z FATCA, w stosunku do dotychczasowych Klientów, Bank wysłał do części Klientów, którzy zawarli umowy o prowadzenie rachunków w okresie od 01.07.2014 r. do 30.11.2015 r. włącznie korespondencję z prośbą o przekazanie wymaganego prawem oświadczenia FATCA. Do korespondencji Bank załączył druk oświadczenia za okres od 01.07.2014 r do 30.11.2015 r. włącznie. To oświadczenie jest przeznaczone wyłącznie dla Klientów, którzy otrzymali z Banku korespondencję ws. FATCA.

 

W jakim terminie Klient powinien przekazać oświadczenie FATCA?

Umowa międzynarodowa wskazuje, że standardowo pozyskanie oświadczeń FATCA powinno następować w momencie otwierania rachunku. Niemniej Umowa międzynarodowa daje Klientom prawo do złożenia wymaganego oświadczenia FATCA w terminie do 90 dni od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie rachunku.

Klienci, którzy otrzymali z Banku informację o konieczności złożenia oświadczenia FATCA, powinni złożyć je w terminie wskazanym w piśmie.

 

Na jakiej podstawie prawnej Bank żąda od Klienta dokumentów związanych z FATCA?

Klient jest zobowiązany do przedstawienia oświadczeń oraz innych wymaganych przez Bank dokumentów na podstawie 19 ust. 5 Ustawy o wykonywaniu umowy FATCA.

Zgodnie z tym samym zapisem, wszelkie oświadczenia są składane przez Klienta pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Co musi zrobić Klient w przypadku zmiany jego statusu FATCA?

W razie zmiany danych objętych oświadczeniem, Klient zobowiązany jest do powiadomienia Banku Spółdzielczym w Piwnicznej – Zdroju o takiej zmianie.

 

Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje na temat FATCA?

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Banku Spółdzielczego w Piwnicznej – Zdroju w dowolnej placówce Banku lub telefonicznie pod numerem 18 446 40 18.

Informacja na temat statusu Banku Spółdzielczego w Piwnicznej – Zdroju w rozumieniu amerykańskiej ustawy FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Foreign Account Tax Compliance Act (ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych, dalej ,,FATCA”), ma na celu zobligowanie wszystkich zagranicznych instytucji finansowych (w tym Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Zrzeszony w nim Bank Spółdzielczy w Piwnicznej – Zdroju) prowadzących rachunki osób i podmiotów podlegających opodatkowaniu w USA, do przekazywania amerykańskim organom podatkowym (Internal Revenue Service – Urząd Skarbowy Stanów Zjednoczonych, dalej IRS) informacji dotyczących tych rachunków, pod rygorem obciążenia 30% podatkiem wszystkich płatności dokonywanych na rzecz Banku (oraz jego klientów) mających swe źródło w USA.

 

W celu uniknięcia sankcji obciążenia podatkiem klientów Banku oraz wywiązania się z obowiązków nałożonych na Bank na mocy Umowy z dnia 7 października 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych (IGA), Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. został zarejestrowany na portalu IRS, pod następującymi danymi: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., GIIN – QA49CP.00000.LE.616; uzyskując tym samym status Uczestniczącej Instytucji Finansowej (Registered Deemed-Compliant FFI).

 

Bank z chwilą wejścia w życie przepisów implementujących ustawodawstwo FATCA w Polsce, rozpocznie procedurę identyfikacji, weryfikacji oraz raportowania klientów spełniających przesłanki FATCA. Status Uczestniczącej Instytucji Finansowej, oznacza, iż środki zgromadzone na rachunkach bankowych klientów Banku, mające swe źródła w USA, są wolne od ryzyka obciążenia ich sankcją 30 % podatku, w myśl przepisów zawartych w amerykańskim Kodeksie Podatkowym (Internal Revenue Code), tym samym lokowanie środków na rachunkach w Banku jest w pełni bezpieczne i korzystne, również dla klientów zagranicznych.

Informacje +48 18 44 64 018 Dostępna w godz. 7:00-16:00
S.W.I.F.T code/BIC code: POLUPLPR
Zastrzeżenie kart Sprawdź
Bankomaty i placówki Sprawdź
Pliki cookie
Informacja dotycząca plików cookies

Szanowni Państwo, niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacje uzyskane za pomocą cookies służą nam w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookies).